Familierechtbank in voege

Familiale geschillen en jeugdzaken worden vanaf 1 september 2014 behandeld door de familie- en jeugdrechtbanken opgericht binnen de rechtbanken van eerste aanleg. Deze rechtbanken hebben bevoegdheid in alle familiale zaken die eerder verdeeld werden tussen het vredegerecht, de rechtbank van eerste aanleg, de jeugdrechtbank en het kort geding. De familie- en jeugdrechtbank bestaat uit drie … Lees verder

Advertentie

Decreet & Besluit omgevingsvergunning

Het Vlaams Parlement keurde op 23 april 2014 het Omgevingsvergunningsdecreet definitief goed. De milieu- en stedenbouwkundige vergunning worden zo geïntegreerd in één unieke Omgevingsvergunning. Bedrijven die een vergunningsplichtig project willen realiseren, hoeven dan slechts 1 vergunningsaanvraag in te dienen. Er zal slechts 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde volgen, waarna de overheid 1 beslissing neemt. … Lees verder

Vergunningenbeleid in Vlaams Regeerakkoord

Het vergunningenbeleid in Vlaanderen zal de komende jaren onderhevig zijn aan heel wat veranderingen. Tal van engagementen vallen reeds te lezen in het Vlaams Regeerakkoord.   Er zal werk gemaakt worden van de de operationalisering van de omgevingsvergunning in 2015, betere flexibiliteit voor het wijzigen van stedenbouwkundige voorschriften in een RUP, andere, kortere termijnen bij … Lees verder

Grondwettelijk hof vernietigt regeling sociale lasten

Het Grondwettelijk Hof heeft in twee arresten van 7 november 2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. In een eerste arrest (arrest nr. 144/2013) vernietigde het Hof de regeling inzake “Wonen in eigen streek” (boek 5 DGPB). In een tweede arrest (arrest nr. 145/2013) vernietigde … Lees verder

Vrijstellingsbesluit bouwvergunningen gewijzigd

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 17 januari 2014 het ontwerpbesluit goed dat het besluit van 16 juli 2010 wijzigt. Dat bepaalt de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. De tekst van het wijzigingsbesluit vindt u hier. Hierna volgt een overzicht inzake onroerend erfgoed, handelingen in aan en bij … Lees verder

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling inzake “wonen in eigen streek” evenals de regeling inzake “sociale lasten” uit het decreet grond- en pandenbeleid.

Op zeven november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof wezenlijke onderdelen van het decreet (27 maart 2009) van het Vlaams Gewest betreffende het grond- en pandenbeleid vernietigd. Dit in  arresten nr. 144/2013 en 145/2013. De vernietiging gaat over het luik ‘wonen in eigen streek’ en de bepalingen inzake sociale lasten die worden opgelegd voor private ontwikkelaars.

Gewijzigde regelgeving subsidiëring bedrijventerreinen

De Vlaamse regering kan een subsidie geven voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, maar ook voor het doen uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of voor een goed beheer van het terrein. Het bestaande Besluit uit 2007 is recent vervangen door een nieuw Besluit, met meer aandacht voor  een zorgvuldig ruimtegebruik en met de bedoeling om de levensduur … Lees verder

Wijziging Vlaamse codex RO in de maak

Er is een wijziging van de Vlaamse Codex in opmaak. Op 20 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp goed. Over dit voorontwerp wordt nu advies ingewonnen. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend, om eerder ‘technische ‘wijzigingen.   Er wijzigen zo’n 60 artikels.  De meest opvallende volgen hier.

Decreet Grond en Pandenbeleid (DGP) en Vlaamse Wooncode gewijzigd

De Vlaamse Wooncode en het Decreet Grond en Pandenbeleid (DGP) werden onlangs gewijzigd. Zowel juridisch-technische aanpassingen als inhoudelijke beleidskeuzen worden vertaald. De categorisering van de sociale huurders wijzigt bijvoorbeeld. Ook zullen huurwoningen, in eigendom van bijvoorbeeld het OCMW, vrijwillig kunnen verhuurd worden volgens het Kaderbesluit Sociale Huur zodat zij ook meetellen voor het Bindend Sociaal … Lees verder

Volgende stap in decreet omgevingsvergunning

Vrijdag 19 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van omgevingsvergunningsdecreet een tweede keer goed. In dit ontwerp werden de opmerkingen van Minaraad, SARO en SERV verwerkt. De tekst wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De volgende stap is dat de regering het ontwerp eventueel aanpast aan de bemerkingen van de Raad van … Lees verder