Winkelnota 2.0

Het vervolg van de Vlaamse winkelnota, werd eind december 2012 voorgesteld op de Vlaamse ministerraad. De Vlaamse regering wil dat lokale overheden via stedenbouwkundige verordeningen en RUP’s duidelijk aangeven waar in hun gemeente of stad winkels mogen komen en waar niet.

De afbakening van kernwinkelgebieden wordt gestimuleerd doordat gemeenten die een kernwinkelgebied afbakenen een grotere bevoegdheid zullen krijgen. De regionalisering van de socio-economische vergunning, zoals voorzien tegen 1 januari 2014, zal immers geïntegreerd worden in de bouwvergunning / omgevingsvergunning. Indien een gemeente dan een kernwinkelgebied heeft afgebakend zal de vergunde oppervlakte waarover de gemeente zelf mag beslissen groter zijn dan in gemeenten die geen kernwinkelgebied hebben afgebakend. Op die manier worden gemeenten aangezet om winkelgebieden af te bakenen. Daarbij kan ook rekening gehouden worden met assortimenten van winkels. Er komt een Vlaamse distributiecomité binnen het Agentschap Ondernemen om advies te geven, zowel over planologische initiatieven om kleinhandel toe te laten als over concrete vergunningsaanvragen.

Handelsvestigingsconvenanten met afspraken inzake aanbod/locatie

Verder komt er in het vervolg van de winkelnota ook een paragraaf over de handelsvestigingsconvenanten. Dit naar analogie met brownfieldconvenanten, maar dan voor kernversterkende projecten. Daarin zijn geen resultaatsverbintenissen mogelijk, maar kunnen wel afspraken inzake aanbod/locatie, kosten, participatie,… tussen projectontwikkelaars en lokale overheid vast gelegd worden. Op die manier kan de gemeente zo nodig van bij het begin een begeleidende of sturende rol spelen.

Het Investeringsfonds kernversterking

Het bestaande fonds wordt uitgebreid met 13 miljoen euro voor projectvoorstellen rond kernversterkende maatregelen. Daaronder vallen initiatieven rond de opstart van centrummanagement, de opmaak van een detailhandelsvisie, de bereikbaarheid, een parkingbeleid en bewegwijzering, opwaarderen winkelstraat, bestikkering leegstaande handelspanden.

Het fonds zal enkel worden aangewend voor de 25 beste projecten. Gemeenten kunnen voortaan ook subsidie aanvragen om enerzijds zelf panden te verwerven en ze beter te bestemmen voor detailhandel en anderzijds de handelaars te ondersteunen bij de renovatie van hun handelspanden.

Lees hier de winkelnota 2.0 .

Lees hier de omzendbrief afwegingskader voor grootschalige detailhandel.

 

Bron: Unizo

Advertentie