Omgevingsvergunning niet voor meteen

Vergunning

“Momenteel is het decreet inzake de omgevingsvergunning in voorbereiding. De formele goedkeuringsprocedure van het decreet start dit voorjaar (2013) met het adviseren van het ontwerp door de strategische adviesraden.” zo stelde minister Muyters op een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem. “Concreet betekent het dat de omgevingsvergunning waarover de Vlaamse Regering al jaren praat, dit jaar nog steeds niet gerealiseerd zal zijn.”

De geplande omgevingsvergunning moet zowel de bestaande stedenbouwkundige vergunning als de milieuvergunning vervangen.  Hiermee wil de wetgever tegemoet aan de vraag van de bedrijfswereld om vergunningsprocedures sneller, geïntegreerder en probleemoplossend te laten verlopen. Tot op vandaag zal een initiatiefnemer van een project bv. bij de deputatie (provincie) een milieuvergunning moeten aanvragen en een stedenbouwkundige vergunning bij het college van burgemeester en schepenen (gemeente). Twee uiteenlopende procedures, met diverse soms tegenstrijdige adviezen, waarbij de initiatiefnemer sommige procedurestappen twee keer moet zetten en op het einde van de rit met botsende beslissingen geconfronteerd kan worden.

Advertentie