Wijziging Vlaamse codex RO in de maak

Er is een wijziging van de Vlaamse Codex in opmaak. Op 20 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp goed. Over dit voorontwerp wordt nu advies ingewonnen. Het gaat vooral, maar niet uitsluitend, om eerder ‘technische ‘wijzigingen.

 

Er wijzigen zo’n 60 artikels.  De meest opvallende volgen hier.

Wat betreft planning:
1) Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt niet langer door de deputatie goedgekeurd. De procedure van een gemeentelijk eindigt dus in principe zodra de gemeenteraad ermee heeft ingestemd. Wel heeft de deputatie en de leidend ambtenaar van de Vlaamse overheid een beroepsmogelijkheid. Hetzelfde geldt overigens voor de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een specifieke goedkeuring door de Vlaamse regering is niet langer nodig.
2) Voortaan wordt het mogelijk dat een gemeente een planningsinitiatief neemt voor thema’s die eigenlijk behoren tot de bevoegdheidssfeer van een andere overheid. In het verleden kon dit enkel als er in hetzelfde gebied ook een lokale problematiek speelde. Dat laatste hoeft dus niet meer het geval te zijn.
3) In gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen voortaan bepalingen worden opgenomen die ‘de leefbaarheid en aantrekkingskracht van steden en dorpskernen versterken’. Uit de toelichting blijkt dat bijvoorbeeld het mogelijk wordt om via een verordening een ‘kernwinkelgebied’ af te bakenen.
4) Tegen een planologisch attest staat beroep open bij de provincieraad.

Wat betreft vergunningverlening:
1) Voor het vergunnen van vergunningsaanvragen met wegenwerken geldt een termijn van 150 dagen.
2) De gemeenteraad is exclusief bevoegd voor de ‘zaak der wegen’. Daarmee geeft de gemeenteraad aan dat ze akkoord gaat met de kwaliteit van het bijkomende openbaar domein dat na realisatie van een vergunning aan de gemeente zal worden overgedragen. In de toekomst zal, net zoals vroeger, de gouverneur de gemeenteraad kunnen samenroepen om een uitspraak te doen over de zaak van de wegen.
3) Bij het vergunnen van zonevreemde gebouwen hoeft niet meer expliciet te worden ingegaan op het behoud van het architecturaal karakter. Het mag natuurlijk nog altijd.

Gecoro en positie stedenbouwkundig ambtenaar:
1) De samenstelling van de gecoro’s hoeft straks niet meer door de deputatie te worden goedgekeurd.
2) De drempels om via een intergemeentelijk samenwerkingsverband een stedenbouwkundige ambtenaar aan te werven worden weggenomen.
3) Het is niet langer nodig dat een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar (al dan niet) op proef statutair benoemd is.

Inwerking treden van de wijzigingen

De decreetswijziging heeft nog niet het hele parlementaire traject doorlopen: in de zomer worden adviezen ingewonnen bij onder meer de SARO, een Vlaamse strategische adviesraad. Op basis van deze adviezen zal de Vlaamse regering het voorontwerp eventueel aanpassen. Daarna volgt de parlementaire behandeling. Wellicht volgt eind dit jaar de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De meeste artikels treden 10 dagen na publicatie in werking.

Lees hier het voorontwerp van decreet dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering

Advertentie