Decreet & Besluit omgevingsvergunning

Het Vlaams Parlement keurde op 23 april 2014 het Omgevingsvergunningsdecreet definitief goed. De milieu- en stedenbouwkundige vergunning worden zo geïntegreerd in één unieke Omgevingsvergunning. Bedrijven die een vergunningsplichtig project willen realiseren, hoeven dan slechts 1 vergunningsaanvraag in te dienen. Er zal slechts 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde volgen, waarna de overheid 1 beslissing neemt. De vergunning zal in de meeste gevallen een permanent karakter krijgen. 

De belangrijkste krijtlijnen dit proceduredecreet zijn:

  • aanpassing en integratie procedures van bouw- en milieuvergunning
  • vergunning van onbepaalde duur maar met een periodieke evaluatiemomenten

Enkele details:

Het milieuvergunningendecreet verdwijnt volledig. Zelfs louter milieutechnische aanpassingen worden geregeld via de omgevingsvergunning. Sommige bepalingen van het milieuvergunningendecreet worden overgeheveld naar het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (titel VII);

PROCEDURE

Er zullen slechts 3 procedures overblijven:

– De gewone procedure voor bijvoorbeeld een milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige aanvraag.
– De vereenvoudigde procedure voor bijvoorbeeld een stedenbouwkundige melding.

– De beroepsprocedure

TERMIJNEN
Concreet zit de tijdswinst vooral bij stedenbouw.  De procedures zonder openbaar onderzoek gaan bij ontvoogde gemeenten van 75 dagen naar 60 dagen. De procedure voor een verkaveling gaat er van 150 naar 120 dagen.
Voor Klasse 1 (120 dagen) & klasse 2 (105 dagen) aanvragen blijven termijnen gelijk, behalve als je opschuift van klasse 1 naar klasse 2 (dan kom je op 105 dagen, waar het vroeger 120 bleef). Het beroep bij Klasse 1 verkort tot 105 dagen (vroeger 120).

Algemeen kan men stellen dat de regelgeving soepeler wordt. Vooroverleg kan voor tijdswinst zorgen door betere afstemming. Ook de mogelijkheid om na het openbaar onderzoek meer zaken in dossier te wijzigen is beter voor betrokken partijen.

Ook een omzetting van uw huidige milieuvergunning naar een permanente vergunning kan eenvoudig indien volgende zaken gerespecteerd worden.
– Uw milieuvergunning dateert van na 10 september 2002
– Uw aanvraag tot omzetting gebeurt tussen jaar 4 en 3 voor de einddatum
– Geen bezwaren van publiek of adviesinstantie
– de inrichting is hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund

In alle andere gevallen dient men een omgevingsvergunning aan te vragen.

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 kunt u hier lezen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Advertentie